20.4.2001 / 12.4.2019

1 § Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Suomen seksologinen seura ry ja kotipaikka Helsinki. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on The Finnish Association for Sexology.

2 § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia laaja-alaisesti seksologian kehittämiseksi Suomessa ja edistää toiminnallaan seksuaalioikeuksia ja seksuaalista hyvinvointia.

3 § Toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys luo ja ylläpitää yhteyksiä alan kansainvälisiin järjestöihin ja asiantuntijoihin, antaa lausuntoja, toimii vaikuttajana, aloitteentekijänä ja tiedottajana seksuaalipolitiikkaan ja seksuaalikulttuuriin liittyvissä asioissa, kokoaa tietoa alan tutkimuksista sekä edistää ja tukee tutkimustyötä, suunnittelee, järjestää ja koordinoi alan koulutusta, tuottaa alaan liittyvää materiaalia ja edistää seksologian kentällä työskentelevien ammattilaisten yhteistyötä ja verkostoitumista.

4 § Varallisuuden hallinta
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja osakkeita. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

5 § Jäsenyys
Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet. Jäsenmaksun määrää yhdistyksen vuosikokous. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka jättää yhdistyksen jäsenmaksun suorittamatta kahtena peräkkäisenä vuotena, rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai yhdistyksen eettisiä ohjeita.

6 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuudesta kahteentoista (6–12) varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen jäsen voidaan valita hallitukseen korkeintaan viideksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet (3–6), ensin arvan ja sitten vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus nimittää sääntömääräisten toimikuntien puheenjohtajat sekä muut työryhmät. Hallitus rekrytoi, palkkaa ja erottaa yhdistyksen työntekijät.

Mikäli puheenjohtaja eroaa kesken kauden, toimii varapuheenjohtaja hänen sijaisenaan seuraavaan vuosikokoukseen asti, jossa valitaan uusi puheenjohtaja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava kuukauden kuluessa koolle, kun kolme sen jäsentä sitä puheenjohtajalta tai varapuheenjohtajalta kirjallisesti pyytää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.

7 § Nimenkirjoitusoikeus
Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla aina kaksi yhdessä.

8 § Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on annettava tilit tarkastettavaksi toiminnan- tai tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9 § Vuosikokous ja syyskokous
Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa

 • käsitellään toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kuullaan toiminnan- tai tilintarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös;
 • päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja kahden vuoden välein;
 • valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle;
 • valitaan toiminnan- tai tilintarkastaja ja varahenkilöt; sekä
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistys pitää vuosittain marraskuun loppuun mennessä syyskokouksen, jossa

 • käsitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle;
 • päätetään jäsenmaksun suuruudesta sekä hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille maksettavista palkkioista;
 • käsitellään ja hyväksytään talousarvio tulevalle vuodelle; sekä
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle hallituksen määräämänä ajankohtana viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai sähköpostilla.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallituksen kutsusta tai jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii.

11 § Toimikunnat
Yhdistyksen sääntömääräisiä toimikuntia ovat

 • Kansallinen auktorisointitoimikunta, joka käsittelee kansalliset auktorisointihakemukset ja pitää auktorisointikriteerejä ajan tasalla.
 • NACS-auktorisointitoimikunta, joka käsittelee pohjoismaiset NACS-auktorisointihakemukset ja pitää yhteyttä pohjoismaisiin auktorisointiryhmiin.
 • Seksuaalieettinen toimikunta, joka käsittelee seuran tietoon saatetut väärinkäytökset ja pitää yllä seuran eettisiä ohjeita.

Hallitus nimittä toimikunnille puheenjohtajan, joka kokoaa toimikunnan jäsenet. Toimikuntien jäsenluettelon vahvistaa yhdistyksen puheenjohtaja tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtaja.Toimikunnissa on puheenjohtajan lisäksi 2–5 jäsentä. Toimikuntien puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on 2 vuotta.

Toimikunnilla tulee olla säännöt sekä toimintaohjeet tehtävien suorittamiseksi. Toimikuntien tulee pitää pöytäkirjaa kokouksistaan ja raportoida toiminnastaan hallitukselle aina toimikunnan kokouksen jälkeen.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa vähintään 3/4 äänenenemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan viimeisen purkautumiskokouksen määräämään yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen toimintaan.