Oodi seksuaalisuudelle -konferenssin työpajaohjelma


Työpaja 1) Suostumus sanoin ja kehoin
– kokemuksellinen työpaja

Työpaja on täynnä.

Aika: Torstai 15.10. klo 19–21 (2 tuntia)
Paikka: Sexpon koulutustila, Hämeentie 29, 4.krs
Hinta Oodi seksuaalisuudelle konferenssiin osallistujalle: ilmainen
Hinta vain työpajaan osallistuvalle: 40€
Paikkoja: 20 henkilölle
Avainsanat: suostumus, neuvottelu, kohtaaminen, etiikka, seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy

Kouluttajat

Tommi Paalanen, Sexpo

Tommi on filosofi ja seksologi, joka on erikoistunut seksuaalietiikkaan ja -oikeuksiin. Hänellä on pitkä kokemus kouluttajana ja työpajojen vetäjänä sekä seksologian ammatillisista koulutuksista että seksipositiivisesta toiminnasta. 

Julius Elo, Teatterikorkeakoulu, Todellisuuden tutkimuskeskus

Julius on esitystaiteilija, jonka teoksissa tutkitaan seksuaalisuutta, kehollista vuorovaikutusta ja ihmisten välisiä kohtaamisia osallistavan esityksen keinoin. Julius viimeistelee taiteellista väitöstutkimustaan Teatterikorkeakoulussa. Julius on kokenut työpajavetäjä ja yksi seksipositiivisen Wonderlust-festivaalin pääjärjestäjistä.

Työpajan kuvaus

Seksuaalisista toiveista ja haluista neuvotteleminen on yhä monille haastavaa, sillä neuvotteleminen ei kuulu perinteisiin seksuaalisten tilanteiden kulttuurisiin narratiiveihin. Neuvottelutilanteita ei myöskään tavallisesti käsitellä tai harjoitella seksuaalikasvatuksessa, joka yhä keskittyy enemmän biologisiin ja seksuaaliterveyden kysymyksiin kuin kohtaamisten etiikkaan. Tämän työpajan tavoitteena on tuottaa kokemuksellinen oppimistilanne, jossa osallistujat pääsevät kokeilemaan erilaisia suostumuksen pyytämisen ja antamisen käytäntöjä.

Työpajassa käydään läpi suostumukseen ja neuvotteluun liittyviä toimintamalleja sekä kehollisia ja sanallisia tapoja ilmaista kiinnostusta, halua, suostumusta ja kieltäytymistä. Työpajan rakenne on progressiivinen siten, että neuvottelutilanteiden elementtejä lisätään harjoituksiin työpajan edetessä, jolloin osallistujat voivat edetä harjoitteissa pienin askelin omia rajojaan kuunnellen. Työpaja on seksipositiivinen, mutta alastomuutta tai seksuaalista kontaktia ei edellytetä keneltäkään. Työpajassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita ja huolehditaan osallistujien hyvinvoinnista.

Työpaja tuottaa osallistujille omakohtaisia kokemuksia erilaisista tavoista neuvotella suostumuksesta ja ilmaista haluaan ja tahtoaan. Myös suostumusneuvotteluun liittyviä ongelmia ja piileviä vinoumia käsitellään kokemusten perusteella. Pedagoginen tavoite on antaa osallistujille välineitä käsitellä kohtaamistilanteita, neuvottelua, suostumusta ja näiden haasteita seksologisessa kontekstissa, esimerkiksi seksuaalikasvatustilanteissa, -neuvonnassa tai -terapiassa.

Työpajan tavoitteena on nostaa esille suostumuksen ja siihen liittyvien sosiaalisten tilanteiden ja normien monimutkaisuus ja tärkeys osana seksologista työskentelyä ja asiakkaiden seksuaalista hyvinvointia. Työpaja pyrkii paikkaamaan suostumuskeskusteluun liittyviä aukkoja seksologisessa diskurssissa sekä tuomaan toimintaan kokemuksellisen ulottuvuuden, joka yhä usein puuttuu seksologisen työn tavanomaisista lähestymistavoista.

 

Työpaja 2) Tunne- ja tarvetyöskentely ihmissuhdeterapiassa

Työpaja on täynnä.

Aika: Torstai 15.10.2020 klo 19–21 (2 tuntia)
Paikka: Sexpon koulutustila, Hämeentie 29, 5.krs
Hinta Oodi seksuaalisuudelle konferenssiin osallistujalle: ilmainen
Hinta vain työpajaan osallistuvalle: 
40€
Paikkoja: 20 henkilölle
Avainsanat: tunne- ja tarvetyöskentely, ihmissuhdeterapia, keholliset menetelmät, työkaluja asiakastyöskentelyyn 

Kouluttaja

Veera Uusoksa

Veera on seksuaaliterapeutti ja seksologian kouluttaja. Hän on työskennellyt kehollisten ja toiminnallisten menetelmien kanssa ja innostuu erityisesti oivalluttavista ja asiakkaan toimijuutta vahvistavista terapiamenetelmistä.

Työpajan kuvaus

Seksuaaliterapiassa ja -neuvonnassa työskennellään usein ihmissuhteiden haasteiden ja konfliktien kanssa. Oma ja/tai suhteen seksuaalinen ilmaisu saattaa kietoutua epämääräiseksi vyyhdiksi, jota neuvonta- tai terapiatyöskentelyssä pyritään selkiyttämään. Asiakastyössä voi olla haastavaa ymmärtää mistä oikeastaan puhutaan ja mitä toteutumattomia tarpeita asiakkaan ongelmien taustalla on.

Tässä menetelmällisessä työpajassa tutustutaan keholliseen sovellukseen tunne- ja tervetyöskentelyprosessista, joka perustuu Marshall Rosenbergin kehittämään Nonviolent Communication TM, NVC menetelmään, jonka keskiössä ovat omien tunteiden ja tarpeiden kommunikointi. Kun tunnistamme mitä tarvitsemme, meidän on mahdollista kommunikoida rakentavasti ja täsmällisesti. Osaamme myös paremmin huolehtia tarpeistamme ja ottaa vastuuta niin omasta toiminnastamme kuin tunteistamme. Tämä mahdollistaa sen, että pyytämällä saamme mitä tarvitsemme.

Menetelmä on yleisesti osoittautunut hyvin toimivaksi erityisesti ihmisten keskinäisten konfliktien ja sisäisten ristiriitojen selkiyttämisessä. Seksuaaliterapiatyöskentelyssä menetelmä on tuonut monille selkeyttä ja taitoja ottaa haastaviakin asioita käsittelyyn omassa ihmissuhteessaan. Työpajassa käydään läpi menetelmän perusteet ja keskitytään kehollisiin harjoituksiin, jotka voidaan suoraan ottaa käyttöön asiakastyöskentelyssä. Menetelmä antaa niin työntekijälle kuin asiakkaalle paremmat valmiudet pyytää itseltä ja toisilta ihmisiltä tarvitsemansa. Työpajasta hyötyvät eniten ihmissuhteiden kanssa neuvonta- ja terapiatyötä jo jonkin verran tehneet ammattilaiset.

 

Työpaja 3) Kinkytietoinen asiakastyö – tietoa ja työkaluja ammattilaisille

Aika: Torstai 15.10. klo 14.00–16.00 (2 tuntia)
Paikka: Sexpon koulutustila, Hämeentie 29, 4.krs
Hinta Oodi seksuaalisuudelle konferenssiin osallistujalle: ilmainen
Hinta vain työpajaan osallistuvalle: 40€
Paikkoja: 20
Avainsanat: kinky seksuaalisuus, kinkytietoisuus, positiivinen seksuaalisuus, kohtaaminen, työkaluja asiakastyöskentelyyn

Ilmoittaudu työpajaan tällä verkkolomakkeella.

Kouluttaja

Tiina Manninen

Tiina on seksuaalineuvoja ja kipukuntoutukseen erikoistunut fysioterapeutti (Amk). Tiina syventyi seksuaalineuvojaopinnoissaan kinkytietoiseen työtapaan ja haluaa työllään edistää positiivisen ja moninaisuuden huomioivan seksuaalikulttuurin toteutumista.

Työpajan kuvaus

Kinkyllä seksuaalisuudella viitataan usein BDSM-tapoihin, -identiteetteihin, -suhteisiin ja fetisseihin. Kinky seksuaalisuus voi olla merkittävä voimavara asiakkaan elämässä ja ulottua elämän eri osa-alueille monin tavoin. Kinkyyn liitetään kuitenkin edelleen kielteisiä asenteita ja ennakkoluuloja, jotka voivat heijastua myös asiakaskohtaamisiin. Kohtaamisissa on tärkeää, että ammattilainen tiedostaa omat seksuaalisuuteen liittyvät asenteensa ja omaa riittävästi tietoa aiheesta tukeakseen asiakasta.

Tutkittuun tietoon perustuva, kinkytietoinen työote ammattilaisella tukee asiakkaan oikeutta yhdenvertaiseen ja yksilölliseen kohtaamiseen. Kinkytietoinen ammattilainen ymmärtää suostumuksellisen BDSM:n periaatteet ja voi työssään huomioida marginalisoituun seksuaalisuuteen liittyviä piirteitä. Ammattilainen osaa myös tarjota riittävää tietoa aiheesta kiinnostuneelle ja tarvittaessa tukea asiakasta omannäköisen, hyvinvoivan seksuaalisuuden toteuttamiseen.

Työpajassa opitaan, mitä suostumuksellinen BDSM tarkoittaa ja millaisia asiakastyössä huomioitavia seikkoja siihen voi liittyä yksilön, ihmissuhteiden ja kulttuurin näkökulmasta. Työpajan tarkoituksena on lisätä ammattilaisen tietoa kinkystä seksuaalisuudesta ja tarkastella kinkyä voimavarana ihmisen elämässä. Työpaja kannustaa tarkastelemaan omia kinkyyn seksuaalisuuteen liittyviä asenteita ja uskomuksia, ja tarjoaa turvallisemman tilan nostaa kinkyyn liittyviä kysymyksiä yhteiseen keskusteluun. Työpajan toteutuksessa hyödynnetään syksyllä 2020 tehtyä kyselyä, jossa on tarkasteltu 211 ihmisen kokemuksia kinkyn seksuaalisuuden kohtaamisesta terveydenhuollossa. Työpaja sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille sosiaali- ja terveysalan ja kohtaamistyön ammattilaisille.

 

Työpaja 4) Tunnelukkojen dynamiikka parisuhteessa – Skeematerapeuttisia näkökulmia haluun

Työpaja on täynnä.

Aika: torstai 15.10. klo 10–12 (2 tuntia)
Paikka: Sexpon koulutustila, Hämeentie 29, 4.krs
Hinta Oodi seksuaalisuudelle konferenssiin osallistujalle: ilmainen
Hinta vain työpajaan osallistuvalle: 
40€
Paikkoja: 20 henkilölle
Avainsanat: tunnelukot, skeematerapia, seksuaaliterapia, vuorovaikutus, ydintarpeet, tietoisuustaidot

Ilmoittaudu työpajaan tällä verkkolomakkeella.

Kouluttaja

Marika Rosenborg

Marika on skeematerapeutti, tietokirjailija ja eroasiantuntija, joka on työskennellyt 17 vuoden ajan parisuhde- ja/tai identiteettikriisiä läpikäyvien ihmisten kanssa.

Työpajan kuvaus

Työpajassa tutustutaan skeematerapian perusteisiin ja tunnelukkotietoisuuden hyödyntämiseen erityisesti parien kanssa työskennellessä. Tutustumme skeematerapeuttisiin menetelmiin ja reflektoimme kokemusta pienryhmissä.

Skeematerapian ovat kehittäneet 1990-luvulla USA:ssa psykoterapeutit Jeffrey Young ja Janet Klosko. Se on kolmannen sukupolven integratiivinen terapiamuoto, joka perustuu kognitiiviseen psykoterapiaan, psykodynaamiseen terapiaan, kiintymyssuhdeteoriaan, hahmoterapiaan ja tietoisuustaitoihin. Skeematerapian avulla on mahdollisuus käsitellä monenlaisia haasteita ja vuorovaikutusongelmia. Olennaista on tarkastella uskomusjärjestelmiä eli niin kutsuttuja skeemoja, joita tunnelukoiksikin kutsutaan. Suomen tunnetuin skeematerapeutti on useita teoksia aiheesta kirjoittanut Kimmo Takanen.

Skeematerapian avulla voidaan parhaimmillaan saada aikaan merkittäviä muutoksia ihmissuhteissa. Skeematerapian yhtenä tavoitteena on itsenäisyyden ja itsetuntemuksen vahvistaminen. Skeematerapia on hyödyllinen työmenetelmä heidän kanssaan, joilla on tavoitteena ihmissuhteiden päivittäminen tutkimalla läheisyyden ja erillisyyden teemoja.

Työpajaan ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet henkilöt.