NACS-auktorisointi seksuaaliterapeuteille

Seksologian parissa toimivat ammattihenkilöt voivat hakea pohjoismaisen Nordic Association for Clinical Sexology (NACS) -järjestön auktorisointia Suomen seksologisen seuran kautta. Auktorisointi on voimassa kaikissa Pohjoismaissa.

Haettava auktorisointinimike on:

 • Specialist in Sexological Counselling (NACS), suomeksi erityistason seksuaaliterapeutti (NACS)

Hakemukset Suomessa käsittelee auktorisointiryhmä, jonka puheenjohtaja on Hannu Piispanen. Auktorisointiryhmän muut jäsenet ovat Leena Väisälä ja Maarit Sinisaari-Eskelinen. Auktorisointiryhmä käsittelee hakemukset ensin Suomessa ja toimittaa oikein täytetyt ja alustavasti hyväksytyt hakemukset yhteispohjoismaisen auktorisointiryhmän käsittelyyn. Auktorisoinneista lopullisen päätöksen tekee pohjoismainen auktorisointiryhmä. Auktorisointia koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen nacs.auktorisointi@seksologinenseura.fi.

Auktorisointivaatimukset: erityistason seksuaaliterapeutti (NACS)

 • Ammatillinen peruskoulutus: Hakijalla tulee olla minimissään 3 vuotta kestävä sosiaali- tai terveysalan tai jokin muu kliinisen alan tutkinto. Tutkinnon tulee olla tasoltaan vähintään korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto esim. sairaanhoitaja, kätilö, fysioterapeutti, sosiaaliohjaaja tai sosiaalikasvattaja. Jos olet epävarma tutkintosi soveltuvuudesta, ota yhteys auktorisointiryhmän puheenjohtajaan: nacs.auktorisointi@seksologinenseura.fi
 • Ammatillinen täydennyskoulutus: Hakijalla tulee olla seksuaalineuvojan koulutus tai vastaava (vähintään 30 opintopistettä, joka on suoritettu minimissään yhden vuoden prosessina) sekä seksuaaliterapiaopintoja vähintään 30 opintopisteen edestä (joka suoritettu minimissään yhden vuoden prosessina).
 • Työkokemus: Hakijalla tulee olla työkokemusta seksuaaliterapiatyöstä vähintään 100 tuntia (85 % työstä tulee olla yksilö-, pari-, tai ryhmäterapiaa, loput 15 % työstä voi olla puhelin- tai nettiterapiaa). Samaan aikaan on käytävä työnohjauksessa.
 • Työkokemustuntien laskeminen:
  Yksilöterapia: Yksi työtunti koostuu 45 min terapiaa + 15 min kirjaustyö.
  Pari- tai ryhmäterapia: 1,5 tuntia koostuu 75 min terapiaa + 15 min kirjaustyö.

Seksuaaliterapiatyöstä tulee täyttää vapaamuotoinen tuntiseurantalomake. Lomakkeeseen on merkittävä asiakkaan nimimerkki, ikä, lyhyesti käynnin sisältö ja käytetty aika. Lomakkeeseen on pyydettävä työnohjaajan tai kouluttajan allekirjoitus.

 • Työnohjaus: Hakija on saanut vähintään 50 tuntia yksilötyönohjausta tai 75 tuntia ryhmätyönohjausta kliinisen seksologisen työnsä tueksi. Ryhmätyönohjaus tulee tapahtua pienryhmissä (suositus 8 henk.). Työnohjaajan tulee olla joko kliininen seksologi (NACS) tai työnohjauksen ammattilainen (2 vuotinen työnohjaajakoulutus), jolla on vähintään seksuaaliterapeutin auktorisointi. Työnohjauksen tulee tapahtua seksuaaliterapiatyötä tehdessä. Yksi työnohjaustunti on aina 45 minuuttia.
 • Työnohjaustuntien laskeminen:
  Yksilötyönohjaustunti on 1,5 kertainen verrattuna ryhmätyönohjaustuntiin. Esimerkiksi, jos henkilö on käynyt 40 tuntia ryhmätyönohjauksessa ja jatkaa yksilötyönohjauksessa, tarvitaan auktorisointiin vielä tunteja 23,3 (35/1,5=23,3)
 • Jäsenyys: Hakijan tulee olla Suomen seksologisen seuran jäsen vähintään kahden (2) vuoden ajan ennen auktorisointia. Jäsenyyden alkamispäivän voi tarkastaa Membookista omalta sivulta Jäsenyys-välilehdeltä. Jos olet ollut jäsen jo ennen kuin seura otti Membookin käyttöön, tieto löytyy Lisätiedot-välilehdeltä.
 • 100 tunnin työkokemus ja siihen kuuluva työnohjaus on kartutettava auktorisointihakua edeltävän kahden vuoden aikana. Lisäksi auktorisointi tulee hakea viiden vuoden sisällä seksuaaliterapiakoulutuksen alkamisesta.


Auktorisoinnin hakeminen

Hakemukset käsitellään kahdesti vuodessa. Kevään hakemusten on oltava perillä 31.3. ja syksyn hakemusten 30.8. Poikkeuksista hakuajoissa ilmoitetaan erikseen jäsenistölle.

Auktorisointia haetaan täyttämällä hakemus englanninkielellä: Specialist in Sexological Counselling. Hakulomake on täytettävä koneella, ei käsin kirjoitettuna.

Hakulomake lähetetään määräaikaan mennessä liitteineen sähköpostitse pdf-muodossa: nacs.auktorisointi@seksologinenseura.fi

Huom: kaikki liitteet sekä hakulomake on laitettava YHTEEN pdf-tiedostoon. Useissa eri osissa saapuneita hakemuksia ei käsitellä. PDF-tiedostossa on oltava ensimmäisenä hakulomake, vasta tämän jälkeen liitteet. Sekä hakemus että liitteet on sivunumeroitava.

Hakemuksen jokainen kohta tulee täyttää. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Hakemukseen on liitettävä vain alla luetellut asiakirjat sivunumeroituna, joko suomenkielisinä tai englanninkielisinä alla olevan tiedon mukaan:

 • Ensimmäiselle sivulle sisällysluettelo (Englanniksi)
 • Tutkintotodistukset (Suomeksi)
 • Todistukset seksologian koulutuksista (Suomeksi)
 • Kirjallisuuslista 4000 sivua (Suomeksi)
  Listasta käy ilmi luetun kirjan nimi ja kirjoittaja sekä kirjan sivumäärä. Listan loppuun on merkittävä kaikkien yhteenlaskettujen sivujen määrä. Kirjojen tulee käsitellä seksologian ja seksuaaliterapian aihepiirejä. 2000 sivua saa olla yleistä seksologian alan kirjallisuutta ja 2000 sivua seksuaaliterapiaan liittyvää kirjallisuutta. Mikäli harkitset hakevasi tulevaisuudessa kliinisen seksologin auktorisointia, niin rajoita tässä hakemuksessa sivumäärä vain 4000:een.
 • Työtodistukset seksologiaan liittyvästä työstä (enintään 3) sekä todistus nykyisestä työstä. (Suomeksi)
 • Tehdystä seksuaaliterapiatyöstä luettelo, josta käy ilmi asiakkaan, ikä, päivämäärä ja muutamalla sanalla mitä asioita käynti koski, sekä yhteenlaskettu tuntimäärä tehdystä työstä. Luetteloon on pyydettävä työnohjaajan tai kouluttajan allekirjoitus. (Suomeksi)
 • Suositukset (2 kpl): Hakijan tulee liittää hakemukseen kaksi englanninkielistä suosituskirjettä;
  – yksi työnohjaajalta, jossa tulee ilmi seksuaaliterapiatyöhön kohdentuneeseen työnohjaukseen käytetyt tuntimäärät, käsitellyt aiheet (teemat lyhyesti) ja työnohjaajan koulutus
  – toinen muulta alan ammattilaiselta tai asiantuntijalta.
 • Työnohjaajan todistus työnohjauksesta
  Työnohjaustodistuksesta tulee ilmetä työnohjaajan auktorisointi ja työnohjaajakoulutus sekä työnohjaustuntien määrä.
  HUOM! työnohjauksen tulee kohdentua seksuaaliterapiatyöhön. (Englanniksi)
 • CV: Hakijan tulee liittää hakemukseensa englanninkielinen CV, josta käy ilmi pohjakoulutus, ammattinimike, seksologian alan koulutukset opintopisteineen sekä lyhyt selvitys seksologian alan asiakastyöskentelystä. (Englanniksi)
 • Motivaatiokirje: Hakijan tulee liittää hakemukseen erillinen englanninkielinen motivaatiokirje, jossa perustellaan miksi hakija pitää itseään pätevänä hakemaan kyseistä auktorisointia ja mihin auktorisointia voidaan käyttää hyväksi (korkeintaan 2 sivua, englanniksi).

Maksut

Maksut lähetetään sinulle jäsenrekisteri Membookin kautta. Kaikki auktorisointia hakeneet maksavat käsittelymaksun 50 eur, joka lähetetään hakijalle sen jälkeen, kun hakemus on saapunut. Jotta hakemuksesi käsitellään, käsittelylaskun on oltava maksettuna. Hyväksytyn auktorisoinnin saaneille lähetetään tämän lisäksi 250 euron auktorisointimaksu. Auktorisointidiplomi lähetetään sähköisesti sen jälkeen, kun auktorisointimaksu on maksettu.