Seksuaalikasvattajien näyttöpohjainen auktorisointi

Seksuaalikasvattajat, joiden ammatillinen peruskoulutus ei aiemmin ole mahdollistanut seksuaalikasvattajan auktorisoinnin hakemista, voivat syksystä 2020 alkaen hakea seksuaalikasvattajan auktorisointia Suomen seksologiselta seuralta alla esitetyllä hakumenettelyllä.

Auktorisointi myönnetään, mikäli kaikki hakuedellytykset täyttyvät ja hakijan näyttökoe on suoritettu hyväksytysti. Auktorisointitodistus lähetetään, kun auktorisointimaksu on maksettu. Auktorisoinnin saanut henkilö voi käyttää nimikettä auktorisoitu seksuaalikasvattaja (SSS).

Seksuaalikasvattajien auktorisointihakemukset käsittelee ja näyttötilaisuuden järjestää Suomen seksologisen seuran kansallinen auktorisointiryhmä, jonka puheenjohtaja on Henriikka Sundell. Auktorisointiryhmän muut jäsenet ovat Haija Kankkunen, Tuulia Kovanen ja Anne Merta. Ryhmä kokoontuu käsittelemään hakemuksia ja järjestää näyttökokeen kaksi kertaa vuodessa aina hakuajan päätyttyä. Auktorisointia koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen auktorisointi.sss@seksologinenseura.fi. Kysymyksiin vastataan noin viikon kuluessa, poislukien yleisimmät loma-ajat.

Auktorisointivaatimukset

 • Ammatillinen peruskoulutus: Hakijan pohjakoulutuksen tulee olla hoito-, kasvatus- tai sosiaalialoilta. Jokainen hakemus arvioidaan ja käsitellään erikseen.
 • Ammatillinen täydennyskoulutus: Hakijalla tulee olla seksuaalikasvatuksen opintoja vähintään 30 opintopisteen edestä. Koulutuksen tulee olla prosessimuotoista, ja vastuullisista kouluttajista vähintään yhden tulee olla NACS-auktorisoitu henkilö (Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter tai Authorised in Sexual Pedagogy).
 • Harjoittelu ja mentorointi: Seksuaalikasvatusopintojen tulee sisältää seksuaalikasvatusharjoittelua vähintään 80 tuntia. Tästä tuntimäärästä vähintään 30 oppituntia (= 45 min) on oltava käytännön seksuaalikasvatustyötä. Muu tuntimäärä voi koostua suunnittelusta, valmistelusta, palautteesta tms. Harjoitteluun on sisällyttävä vähintään 10 tuntia mentorointia NACS-auktorisoidun henkilön tekemänä.
 • Työnohjaus: Hakija on saanut vähintään 10 tuntia työnohjausta seksuaalikasvatustyönsä tueksi. Työnohjaus voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista. Työnohjaajan tulee olla koulutettu työnohjauksen ammattilainen, joka on itse vähintään auktorisoitu seksuaalineuvoja tai -kasvattaja. Työnohjaajan antamassa työnohjaustodistuksessa tulee olla maininta työnohjaajan auktorisoinnista.
 • Seksologian alan työkokemus: Hakijalla on oltava vähintään 3 vuoden työkokemus seksologian kentältä, esim. seksuaalineuvonnallisesta tai -kasvatuksellisesta toiminnasta. Työkokemuksen laatu ja soveltuvuus arvioidaan auktorisointiryhmän toimesta.
 • Jäsenyys: Hakijan tulee olla Suomen seksologisen seuran jäsen. Jäsenyyden on oltava voimassa auktorisointihakemuksen käsittelyn aikana.

Hakumenettely

Auktorisointia haetaan täyttämällä hakemuslomake ja lähettämällä sen mukana skannatut liitteet määräaikaan mennessä Suomen seksologiselle seuralle. Auktorisointia voi hakea kaksi kertaa vuodessa 31.3. sekä 30.8. mennessä. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

 • CV eli ansioluettelo, jossa luetellaan työkokemus seksologian parissa 3 viimeisen vuoden ajalta
 • tutkintotodistukset peruskoulutuksesta (max. 5 kpl todistuksia)
 • todistus seksuaalikasvatuskoulutuksesta
 • todistus koulutuksen aikana saadusta työnohjauksesta
 • työtodistukset 3 vuoden ajalta (max 5 kappaletta, perustelluista syistä enemmän. Painotus seksologian parissa tehdyssä työssä)
 • suosituskirje (1 kpl) seksologian alan toimijalta, esimerkiksi seksuaaliterapeutilta, auktorisoidulta seksuaalineuvojalta, auktorisoidulta seksuaalikasvattajalta tai työnohjaajalta, jolla on seksologian koulutus.
 • Henkilökohtainen motivaatiokirje (laajuus max. 2 A4-sivua), jossa hakija kertoo seksuaalikasvatuskoulutuksen hyödyntämisestä ja työkokemuksesta, jota on viimeisen 3 vuoden ajan kerryttänyt seksologian saralla. Motivaatiokirjeessä perustellaan miksi hakija pitää itseään pätevänä hakemaan kyseistä auktorisointia ja mihin hän voi auktorisointia hyödyntää.
 • Kuluvan vuoden jäsenmaksukuitti (jäsenyyden oltava voimassa auktorisointihakemuksen käsittelyhetkellä)

Näyttötilaisuus

Auktorisointiryhmä käsittelee saapuneet hakemukset liitteineen. Näyttötilaisuuteen Helsinkiin kutsutaan tämän jälkeen ne hakijat, joiden hakemukset täyttävät seksuaalikasvattajan näyttöpohjaisen auktorisoinnin vaatimukset. Seuraava hakemusten käsittelypäivä on 9.9.2020 ja näyttötilaisuuspäivä la 3.10.2020. Kutsu näyttötilaisuuteen lähetetään pian hakemuksen käsittelyn jälkeen.

Näyttötilaisuus sisältää henkilökohtaisen haastatteluosuuden sekä käytännön demonstraation hakijan tiedoista ja taidoista. Mikäli näyttötilaisuuteen on runsaasti osallistujia, harkitaan ryhmämuotoisen koetilanteen järjestämistä.

Jos näyttöpäivä ei sovi hakijalle tai hän on estynyt osallistumaan näyttötilaisuuteen, hakija voi osallistua näyttötilaisuuteen seuraavan auktorisointihaun yhteydessä (keväällä tai syksyllä). Hakijan on sovittava tästä kirjallisesti auktorisointiryhmän puheenjohtajan kanssa: auktorisointi.sss@seksologinenseura.fi.

Maksut

Auktorisointimaksu on 100 euroa ja maksu lähetetään sinulle jäsenrekisteri Membookin kautta, kun auktorisointi on myönnetty. Hakija kustantaa itse mahdolliset näyttökokeeseen saapumisesta aiheutuvat kulut.

Nimike ja diplomi

Auktorisoitu henkilö saa käyttää nimikettä auktorisoitu seksuaalikasvattaja (SSS). Hänelle lähetetään diplomi sähköisesti, kun seuran jäsenyys on varmistettu ja auktorisointimaksu suoritettu.

Huom.! Hakulomake on tulossa myöhemmin tälle sivulle.