20.4.2001

1 §
Yhdistyksen nimi on Suomen Seksologinen Seura ry. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista nimeä The Finnish Association for Sexology. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia laaja-alaisesti seksologian kehittämiseksi Suomessa ja edistää toiminnallaan seksuaalisia oikeuksia ja seksuaalista terveyttä.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys luo ja ylläpitää yhteyksiä alan kansainvälisiin järjestöihin ja asiantuntijoihin, antaa lausuntoja, toimii vaikuttajana, aloitteentekijänä ja tiedottajana seksuaalipolitiikkaan ja seksuaalikulttuuriin liittyvissä asioissa, kokoaa tietoa alan tutkimuksista sekä edistää ja tukee tutkimustyötä, suunnittelee, järjestää ja koordinoi alan koulutusta, tuottaa alaan liittyvää materiaalia ja edistää seksuaaliasioissa työskentelevien ammatti-ihmisten yhteistyötä ja verkostoitumista.

4 §
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja osakkeita. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

5 §
Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet.
Jäsenmaksun määrää yhdistyksen vuosikokous.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka jättää yhdistyksen jäsenmaksun suorittamatta kahtena peräkkäisenä vuotena, rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai yhdistyksen eettisiä ohjeita.

6 §
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuudesta kahteentoista (6-12) varsinaista jäsentä.
Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta.
Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet (3-6), ensin arvan ja sitten vuoron mukaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.
Hallitus nimeää tarvittavat työryhmät tai toimikunnat sekä ottaa ja erottaa yhdistyksen työntekijät.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallitus on kutsuttava kuukauden kuluessa koolle, kun kolme sen jäsentä sitä puheenjohtajalta tai varapuheenjohtajalta kirjallisesti pyytää.
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet hallituksen jäsenistä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.

7 §
Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja sihteerillä aina kaksi yhdessä tai puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla aina kaksi yhdessä.

8 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on annettava tilit tarkastettavaksi tilintarkastajille viimeistään helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee palauttaa tarkastetut tilit lausuntoineen viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9 §
Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään huhtikuun loppuun mennessä.
Vuosikokouksessa

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. valitaan pöytäkirjan tarkastajat
 3. valitaan ääntenlaskijat
 4. käsitellään toimintakertomus, tilikertomus ja tilinpäätös sekä kuullaan tilintarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös
 5. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja
 7. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 8. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 9. käsitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma
 10. päätetään jäsenmaksun suuruudesta
 11. päätetään toimihenkilöille maksettavista palkkioista
 12. käsitellään ja hyväksytään talousarvio
 13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 §
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle hallituksen määräämänä ajankohtana viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai sähköpostilla.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallituksen kutsusta tai jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii.

11 §
Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa vähintään 3/4 äänenenemmistöllä annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan viimeisen purkautumiskokouksen määräämään yhdistyksen toimintatarkoituksen mukaiseen toimintaan.