NACSAC-auktorisointi seksuaaliterapeuteille

Seksologian parissa toimivat ammattihenkilöt voivat hakea pohjoismaisen Nordic Association for Clinical Sexology (NACS) -järjestön auktorisointia Suomen Seksologisen Seuran kautta. Auktorisointi on voimassa kaikissa Pohjoismaissa.

Haettava auktorisointinimike on:

 • Specialist in Sexological Counselling (NACS), suomeksi erityistason seksuaaliterapeutti (NACS)

Hakemukset käsittelee kansallinen auktorisointiryhmä, johon kuuluvat Karoliina Vuohtoniemi (pj), Tarja Santalahti, Osmo Kontula ja Vilho Ahola. Kansallinen auktorisointiryhmä toimittaa oikein täytetyt hakemukset pohjoismaisen NACSAC-auktorisointikomitean käsittelyyn. Pohjoismainen auktorisointikomitea päättää auktorisoinneista ja siksi hakemuksen tulee olla englanninkielinen.

Auktorisointivaatimukset: erityistason seksuaaliterapeutti (NACS)

 • Ammatillinen peruskoulutus: Hakijalla tulee olla minimissään 3 vuotta kestävä sosiaali- tai terveysalan tai jokin muu kliinisen alan tutkinto. Tutkinnon tulee olla tasoltaan vähintään korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto esim. sairaanhoitaja, kätilö, fysioterapeutti, sosiaaliohjaaja tai sosiaalikasvattaja. Jos olet epävarma tutkintosi soveltuvuudesta, ota yhteys auktorisointiryhmän puheenjohtajaan: nacs.auktorisointi@seksologinenseura.fi
 • Ammatillinen täydennyskoulutus: Hakijalla tulee olla seksuaalineuvojan koulutus tai vastaava (vähintään 30 opintopistettä, joka on suoritettu minimissään yhden vuoden prosessina) sekä seksuaaliterapiaopintoja vähintään 30 opintopisteen edestä (joka suoritettu minimissään yhden vuoden prosessina).
 • Työkokemus: Hakijalla tulee olla työkokemusta seksuaaliterapiatyöstä vähintään 100 tuntia (85% työstä tulee olla yksilö-, pari-, tai ryhmäterapiaa, loput 15% työstä voi olla puhelin- tai nettiterapiaa). Samaan aikaan on käytävä työnohjauksessa.

Seksuaaliterapiatyöstä tulee täyttää vapaamuotoinen tuntiseurantalomake. Lomakkeeseen on merkittävä asiakkaan nimimerkki, ikä, lyhyesti käynnin sisältö ja käytetty aika. Lomakkeeseen on pyydettävä työnohjaajan tai kouluttajan allekirjoitus.

 • Työnohjaus: Hakija on saanut vähintään 50 tuntia yksilötyönohjausta tai 75 tuntia ryhmätyönohjausta kliinisen seksologisen työnsä tueksi. Ryhmätyönohjaus tulee tapahtua pienryhmissä (suositus 8 henk.). Työnohjaajan tulee olla joko kliininen seksologi (NACS) tai työnohjauksen ammattilainen (2 vuotinen työnohjaajakoulutus), jolla on vähintään seksuaaliterapeutin auktorisointi. Työnohjauksen tulee tapahtua seksuaaliterapiatyötä tehdessä. Yksi työnohjaustunti on aina 45 minuuttia.
 • Työnohjaustuntien laskeminen:
  Yksilötyönohjaustunti on 1,5 kertainen verrattuna ryhmätyönohjaustuntiin. Esimerkiksi, jos henkilö on käynyt 40 tuntia ryhmätyönohjauksessa ja jatkaa yksilötyönohjauksessa, tarvitaan auktorisointiin vielä tunteja 23,3 (35/1,5=23,3)
 • Jäsenyys: Hakijan tulee olla Suomen Seksologisen Seuran jäsen vähintään kahden (2) vuoden ajan ennen auktorisointia.
 • Auktorisointi tulee hakea viiden vuoden sisällä seksuaaliterapiakoulutuksen alkamisesta.


Auktorisoinnin hakeminen

Hakemukset käsitellään kahdesti vuodessa. Kevään hakemusten on oltava perillä 31.3. ja syksyn hakemusten 30.8. Poikkeuksista hakuajoissa ilmoitetaan erikseen jäsenistölle.

Auktorisointia haetaan täyttämällä hakemus englanninkielellä: Specialist in Sexological Counselling

Hakulomake lähetetään (ilman liitteitä) määräaikaan mennessä Suomen Seksologiselle Seuralle postitse. Hakulomake on täytettävä koneella, ei käsin kirjoitettuna. Tämän lisäksi hakulomake on lähetettävä liitteineen sähköpostitse pdf-muodossa: nacs.auktorisointi@seksologinenseura.fi

Hakemuslomake (ilman liitteitä) postitetaan osoitteeseen:

NACSAC-AUKTORISOINTI
Suomen Seksologinen Seura
PL 56
00531 HELSINKI

Huom: kaikki liitteet sekä hakulomake on laitettava YHTEEN pdf-tiedostoon. Useissa eri osissa saapuneita hakemuksia ei käsitellä. PDF-tiedostossa on oltava ensimmäisenä hakulomake, vasta tämän jälkeen liitteet. Sekä hakemus että liitteet on sivunumeroitava.

Hakemuksen jokainen kohta tulee täyttää. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Hakemukseen on liitettävä vain alla luetellut asiakirjat sivunumeroituna, joko suomenkielisinä tai englanninkielisinä alla olevan tiedon mukaan:

 • Ensimmäiselle sivulle sisällysluettelo (Englanniksi)
 • Tutkintotodistukset (Suomeksi)
 • Todistukset seksologian koulutuksista (Suomeksi)
 • Kirjallisuuslista 4000 sivua (Suomeksi)
  Listasta käy ilmi luetun kirjan nimi ja kirjoittaja sekä kirjan sivumäärä. Listan loppuun on merkittävä kaikkien yhteenlaskettujen sivujen määrä. Kirjojen tulee käsitellä seksologian ja seksuaaliterapian aihepiirejä. 2000 sivua saa olla yleistä seksologian alan kirjallisuutta ja 2000 sivua seksuaaliterapiaan liittyvää kirjallisuutta. Mikäli harkitset hakevasi tulevaisuudessa kliinisen seksologin auktorisointia, niin rajoita tässä hakemuksessa sivumäärä vain 4000:een.
 • Työtodistukset seksologiaan liittyvästä työstä (enintään 3) sekä todistus nykyisestä työstä. (Suomeksi)
 • Tehdystä seksuaaliterapiatyöstä luettelo, josta käy ilmi asiakkaan, ikä, päivämäärä ja muutamalla sanalla mitä asioita käynti koski, sekä yhteenlaskettu tuntimäärä tehdystä työstä. Luetteloon on pyydettävä työnohjaajan tai kouluttajan allekirjoitus. (Suomeksi)
 • Suositukset (2 kpl): Hakijan tulee liittää hakemukseen kaksi englanninkielistä suosituskirjettä;
  – yksi työnohjaajalta, jossa tulee ilmi seksuaaliterapiatyöhön kohdentuneeseen työnohjaukseen käytetyt tuntimäärät, käsitellyt aiheet (teemat lyhyesti) ja työnohjaajan koulutus
  – toinen muulta alan ammattilaiselta tai asiantuntijalta.
 • Työnohjaajan todistus työnohjauksesta
  Työnohjaustodistuksesta tulee ilmetä työnohjaajan auktorisointi ja työnohjaajakoulutus sekä työnohjaustuntien määrä.
  HUOM! työnohjauksen tulee kohdentua seksuaaliterapiatyöhön. (Englanniksi)
 • CV: Hakijan tulee liittää hakemukseensa englanninkielinen CV, josta käy ilmi pohjakoulutus, ammattinimike, seksologian alan koulutukset opintopisteineen sekä lyhyt selvitys seksologian alan asiakastyöskentelystä. (Englanniksi)

Maksut

Maksu lähetetään sinulle jäsenrekisteri Membookin kautta. Kaikki auktorisointia hakeneet maksavat käsittelymaksun 50 eur. Hyväksytyn auktorisoinnin saaneille lähetetään tämän lisäksi 250 euron auktorisointimaksu.