Sexologiföreningen i Finland

Vi arbetar för att förbättra förutsättningarna för professionell verksamhet inom sexologins område och främja de sexuella rättigheterna samt den sexuella hälsan i Finland.

Sexologi innebär vetenskaplig forskning kring sexualitet och att överföra kunskaperna till ett praktiskt plan. Sexologi är ett tvärvetenskapligt och multiprofessionellt område och kan tas upp inom medicin, psykologi, sociologi, filosofi eller hälsokunskap.

Den samlade kunskapen inom sexologi används bland annat i program som främjar den sexuella hälsan, inom sexualrådgivning, terapi eller utbildning på området. Till sexologi hör också värdefrågor såsom sexuella rättigheter, sexualetik och lagstiftning som berör området.

Föreningens tvärprofessionella avdelningar och studiecirklar, som finns i ett tiotal städer, arbetar för att sprida kunskap inom sexologi och bygga nätverk mellan föreningens medlemmar. Som ett led i detta arbete arrangerar föreningen årligen två nationella seminarier och deltar också i internationella konferenser på området. Det internationella arbetet är en viktig del av föreningens verksamhet.

Föreningen stärker den sexologiska sakkunskapen genom att informera om utbildning på området och bevilja auktorisering, det vill säga professionella kvalificeringsintyg, för sexualrådgivare. Övriga professionella på området, t.ex. sexualterapeuter, sexualupplysare, forskare och kliniska sexologer, kan genom föreningen ansöka om en nordisk auktorisering, som Nordic Association of Clinical Sexology (NACS) beviljar. Föreningen har gjort upp etiska riktlinjer som gäller arbete inom sexologi och det etiska rådet gör även utlåtanden.

Den här webbplatsen fungerar som ett informations- och diskussionsforum på området. På sajten finns information om vart man kan vända sig för professionella tjänster på sexologins område i Finland samt en uppdaterad bibliografi om finländsk litteratur inom sexologi.

Föreningen grundades hösten 1997. Verksamhetsområdet är hela landet och föreningens hemort är Helsingfors. Alla som använder kunskap och färdigheter inom sexologi i sitt yrke och personer som studerar sexologi kan ansöka om att bli medlemmar i föreningen.