Seksuaalikasvattajien auktorisointi

Seksuaalikasvattajat voivat hakea auktorisointia Suomen Seksologiselta Seuralta alla esitetyllä hakumenettelyllä. Auktorisointi myönnetään, mikäli kaikki hakuedellytykset täyttyvät ja auktorisointimaksu on maksettu. Auktorisoinnin saanut henkilö voi käyttää nimikettä auktorisoitu seksuaalikasvattaja (SSS).

Seksuaalikasvattajien auktorisoinnit käsittelee Suomen Seksologisen Seuran auktorisointiryhmä, jonka vetäjä on Pirjo Tervo. Auktorisointiryhmän jäsenet ovat Katriina Bildjuschkin, Karoliina Vuohtoniemi, Anne Merta, Tarja Santalahti ja Mika Lehtonen. Auktorisointia koskevat kysymykset voi lähettää osoitteeseen info@seksologinenseura.fi
 

Auktorisointivaatimukset
  • Ammatillinen peruskoulutus: Hakijalla tulee olla vähintään ammattikorkeakoulututkinto kasvatus-, sosiaali- tai terveysalalta.
  • Ammatillinen täydennyskoulutus: Hakijalla tulee olla seksuaalikasvatuksen opintoja vähintään 30 opintopisteen edestä. Koulutuksen tulee olla prosessimuotoista, ja vastuullisista kouluttajista vähintään yhden tulee olla NACS-auktorisoitu henkilö (Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter tai Authorised in Sexual Pedagogy). Opintojen tarkemmat sisältövaatimukset on esitetty auktorisointikriteereissä (pdf-asiakirja alla). Opintojen sijasta hakija voi esittää näytöt opintoja vastaavasta osaamisesta, mistä on sovittava aina erikseen auktorisointiryhmän kanssa.
  • Harjoittelu ja mentorointi: Seksuaalikasvatusopintojen tulee sisältää seksuaalikasvatusharjoittelua vähintään 80 tuntia. Tästä tuntimäärästä vähintään 30 oppituntia (= 45 min) on oltava käytännön seksuaalikasvatustyötä. Muu tuntimäärä voi koostua suunnittelusta, valmistelusta, palautteesta tms. Harjoitteluun on sisällyttävä vähintään 10 tuntia mentorointia NACS-auktorisoidun henkilön tekemänä.
  • Työnohjaus: Hakija on saanut vähintään 10 tuntia työnohjausta seksuaalikasvatustyönsä tueksi. Työnohjaus voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista. Työnohjaajan tulee olla työnohjauksen ammattilainen, jolla on vähintään auktorisoitu seksuaalineuvoja tai -kasvattaja. Työnohjaajan antamassa työnohjaustodistuksessa täytyy olla maininta työnohjaajan auktorisoinnista.
  • Jäsenyys: Hakijan tulee olla Suomen Seksologisen Seuran jäsen.
Tarkempaa tietoa auktorisointivaatimuksista löytyy Suomen Seksologisen Seuran vuonna 2015 hyväksymistä Auktorisointikriteereistä (pdf).


Hakumenettely
 
Auktorisointia haetaan täyttämällä hakemuslomake ja lähettämällä se määräaikaan mennessä Suomen Seksologiselle Seuralle. Auktorisointia voi hakea kaksi kertaa vuodessa, määräajat ovat vuosittain maaliskuun ja elokuun lopussa. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.
 
Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:
  • tutkintotodistukset
  • todistukset seksologian koulutuksista
  • todistukset saadusta työnohjauksesta
  • vuoden jäsenmaksukuitti
Hakemuksen lähettäminen
 
Hakemus ja liitteet laitetaan kirjekuoreen, johon merkitään ”Seksuaalikasvattajan auktorisointi” ja lähetetään postitse osoitteeseen:
 
Suomen Seksologinen Seura
PL 56
00531  HELSINKI
 
 
Maksut
 
Auktorisointimaksu on 60 euroa ja se maksetaan seuran tilille auktorisointipäätöksen jälkeen. Viestikenttään merkitään ”Seksuaalikasvattajan auktorisointi” ja oma nimi. Seuran tilinumero on DANSKE BANK FI23 8000 1271 1457 74.
 
 
Nimike ja diplomi

Auktorisoitu henkilö saa käyttää nimikettä auktorisoitu seksuaalikasvattaja (SSS) diplomin saatuaan. Hänelle lähetetään diplomi postitse, kun seuran jäsenyys on varmistettu ja auktorisointimaksu suoritettu.

Seura pitää luetteloa auktorisoimistaan henkilöistä ja julkaisee sen nettisivuillaan. Tieto auktorisoinnista voidaan jättää julkaisematta erillisestä pyynnöstä ja perustellusta syystä.