2013

MIelipidekirjoitus: "Seksin osto on kyseenalainen terapian peruste"

2013-05-05

Seksin osto on kyseenalainen terapian peruste

Ruot­sis­sa jär­jes­te­tään te­ra­piaa sek­sin os­ta­jil­le (HS Ul­ko­maat 30. 3.). Sek­sin os­ta­mi­nen te­ra­pian eri­tyi­se­nä pe­rus­tee­na on ris­ti­rii­das­sa sek­so­lo­gi­sen aut­ta­mis­työn eet­tis­ten pe­ri­aat­tei­den kans­sa. Sek­suaa­li­te­ra­piaa kos­ke­vat eet­ti­set oh­jeet se­kä Suo­mes­sa et­tä Poh­jois­mais­sa edel­lyt­tä­vät te­ra­peu­til­ta neut­raa­liut­ta asiak­kaan ar­vo­jen ja elä­män­ta­pa­va­lin­to­jen suh­teen.

Sek­sin os­ta­mi­sen kri­mi­na­li­soin­ti on ol­lut Ruot­sis­sa ideo­lo­gi­nen ja po­liit­ti­nen pää­tös. Se, et­tä hen­ki­lö rik­koo la­kia os­ta­mal­la sek­siä, ei mis­sään ni­mes­sä tar­koi­ta si­tä, et­tä hä­nel­lä oli­si on­gel­mia, joi­hin tar­vi­taan te­ra­peut­tis­ta apua.

Te­ra­pian läh­tö­koh­ta­na ei kos­kaan saa ol­la ih­mi­sen sek­suaa­li­suu­den tai käyt­täy­ty­mi­sen muut­ta­mi­nen ideo­lo­gi­sin pe­rus­tein, vaan te­ra­pian on läh­det­tä­vä ai­dos­ta ha­lus­ta saa­da apua. Sek­sin os­ta­mis­ta ei voi pi­tää merk­ki­nä avun tar­pees­ta.

Jos­kus sek­sin os­ta­mi­nen voi liit­tyä esi­mer­kik­si ad­dik­tii­vi­seen käyt­täy­ty­mi­seen tai ih­mis­suh­deon­gel­miin. Täl­löin sek­sin os­ta­mi­nen on vain oi­re taus­tal­la ole­vis­ta on­gel­mis­ta.

Ruot­sis­sa käy­tä­vä jul­ki­nen kes­kus­te­lu on usein sek­si­työ­tä vas­taan. Täl­lai­nen yh­tei­sön tuot­ta­ma pai­ne voi saa­da sek­siä os­ta­neen tai myy­neen hen­ki­lön ah­dis­tu­maan käyt­täy­ty­mi­ses­tään. Sa­man­kal­tai­sia on­gel­mia syn­tyy sek­suaa­li­suu­teen ah­das­mie­li­ses­ti suh­tau­tu­vis­sa us­kon­nol­li­sis­sa yh­tei­söis­sä.

Pa­him­mil­laan ideo­lo­gi­nen te­ra­pia voi ol­la ho­mo­jen eheyt­tä­mi­seen ver­rat­ta­vis­sa ole­vaa te­ra­pia­me­ne­tel­mien vää­rin­käyt­töä, jo­pa hen­kis­tä vä­ki­val­taa.

Kult­tuu­ri­sia kiis­to­ja sek­suaa­li­suu­des­ta ei pi­dä pa­to­lo­gi­soi­da yk­si­lön on­gel­mik­si, vaan te­ra­pia­työs­sä täy­tyy pi­tää kiin­ni ar­vo­neut­raa­lis­ta ja asiak­kaan au­to­no­miaa kun­nioit­ta­vas­ta dia­lo­gi­ses­ta lä­hes­ty­mis­ta­vas­ta.

Tom­mi Paa­la­nen
pu­heen­joh­ta­ja
sek­suaa­li­eet­ti­nen toi­mi­kun­ta

Maa­ret Kal­lio
hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja
Suo­men sek­so­lo­gi­nen seu­ra

Takaisin